ဦးဖြိုးဖြူနိုး 

အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

Team info icon

Position

အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ

Team info icon

Date of last re-election

ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃

Team info icon

Current directorships in other listed companies

မရှိ

Team info icon

Interest in the Company

မရှိ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်


ဦးဖြိုးဖြူနိုးသည် ရိုးမဘဏ်တွင် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် Pepsi Myanmar ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေပါသည်။ ၎င်းရာထူးတာဝန်များမတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူသိများထင်ရှားသည့် Coca-Cola Company နှင့် Delta Capital Myanmar အစရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဖြိုးဖြူနိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မလာမီ Bain & Company နှင့် Kellogg Capital Group တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး New York နှင့် Singapore နိုင်ငံများတွင် ခက်ခဲနက်နဲသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများစွာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ဦးဖြိုးဖြူနိုးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ Fuqua School of Business at Duke University မှ Master of Business Administration အပြင် Williams College မှ Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science ဘွဲ့များကို ရရှိထားပါသည်။