အချက်အလက်များ

Who we are > Governance

အချက်အလက်များ

Who we are > Governance

အချက်အလက်များ

KPIs
ယူနစ် မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ
အချက်အလက်
SDG UNG GRI 
လူဦးရေ
၂၀၂၃၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၃၆၂၀၁၀၂-၇
အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၉၅၀၅၊ ၈၄၀၅-၁
အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၆၇၀၅၊ ၈၄၀၅-၁
အသက် ၃၀ အောက်ရှိသော ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၅၉၆၅၊ ၈၄၀၅-၁
အသက် ၃၀ နှင့် ၄၅ ကြား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၅၁၀၅၊ ၈၄၀၅-၁
အသက် ၄၅ နှင့် ၆၀ ကြား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၄၇၈၅၊ ၈၄၀၅-၁
အသက် ၆၀ အထက် ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၃၆၅၊ ၈၄၀၅-၁
အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၃၆၁၇၅၊ ၈၁၀၂-၈
ယာယီ ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၅၊ ၈၁၀၂-၈
အလုပ်မှုဆောင် အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၅၊ ၈၁၀၂-၈
အလုပ်မှုဆောင် အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၅၊ ၈၁၀၂-၈
အထက်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ  အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၂၀၅၊ ၈၁၀၂-၈
အထက်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ  အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၆၅၊ ၈၁၀၂-၈
အလယ်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၂၁၄၅၊ ၈၁၀၂-၈
အလယ်တန်း စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်ရှိ  အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၁၃၅၊ ၈၁၀၂-၈
အောက်ခြေ အဆင့်ရှိ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၇၁၁၅၊ ၈၁၀၂-၈
အောက်ခြေ အဆင့်ရှိ အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၅၃၃၅၊ ၈၁၀၂-၈
Employee Engagement
အလုပ်ပျက်ကွက်နှုန်း%
အလုပ်ထွက်နှုန်း%၁.၀၈%၅၊ ၈၄၀၁-၁
ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး
မတော်တဆဖြစ်မှု အရေအတွက်အရေအတွက်၄၀၃-၉
မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှုန်းအလုပ်နာရီ တစ်သန်းတွင်
မတော်တဆ ဖြစ်မှုနှုန်း
၄၀၃-၉
အသေအပျောက် အရေအတွက်အရေအတွက်၄၀၃-၉
အသေအပျောက်နှုန်းအလုပ်နာရီ တစ်သန်းတွင်
အသေအပျောက် ဖြစ်မှုနှုန်း
၄၀၃-၉
သင်တန်းပေးရေး
သင်တန်းပေးရေး အတွက် အသုံးစားရိတ်မြန်မာကျပ်၂၆၉,၃၅၆,၇၁၅၄၊ ၈
သင်တန်းနာရီ အရေအတွက်နာရီ၈၀,၄၇၀၄၊ ၈၄၀၄-၁
အနည်းဆုံး သင်တန်းတစ်ကြိမ် ရရှိသော ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၃,၄၉၈၄၊ ၈၄၀၄-၂
သင်တန်းရရှိသူ ရာခိုင်နှုန်း%၉၉%၄၊ ၈၄၀၄-၃
သင်တန်း အရေအတွက်အရေအတွက်၃၆၆၄၊ ၈၄၀၄-၂
ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ရရှိသော ပျမ်းမျှ သင်တန်းအချိန်နာရီ၂၃၄၊ ၈၄၀၄-၁
Career Development 
အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၀၁၇၅၊ ၈၄၀၁-၁
အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၄၈၉၅၊ ၈၄၀၁-၁
အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သော အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၅၂၈၅၊ ၈၄၀၁-၁
ရာထူးတိုး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၃၂၇၅၊ ၈၄၀၄-၃
ရာထူးတိုး အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၇၃၅၊ ၈၄၀၄-၃
ရာထူးတိုး အမျိုးသား ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၅၄၅၊ ၈၄၀၄-၃
Equal Opportunities Employer
မသန်စွမ်း ဝန်ထမ်းဦးရေအရေအတွက်၁၀

KPIsယူနစ် မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက်SDGUNGC  GRI 
စွမ်းအင်
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု စုစုပေါင်းမြန်မာကျပ်၃,၃၉၃,၇၈၁,၁၃၀.၅၈၁၂၊ ၁၃၇၊ ၈၃၀၂-၁
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုမြန်မာကျပ်၁,၃၉၃,၅၁၈,၂၆၅.၈၆၁၂၊ ၁၃၇၊ ၈၃၀၂-၁
Gasoline သုံးစွဲမှုမြန်မာကျပ်၂,၀၀၀,၂၆၂,၈၆၄.၇၂၁၂၊ ၁၃၇၊ ၈၃၀၂-၁
ကာဗွန်
ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှုCO2 ကီလို၃,၃၆၆,၀၅၀၁၃၇၊ ၈၃၀၅-၂

KPIs
ယူနစ်မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ
အချက်အလက်
SDG  UNGC  GRI
အခွန်
အခွန် ပေးဆောင်မှု ပမာဏမြန်မာကျပ် (သန်း)၃,၈၅၈၁၆၂၀၇-၄
လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ဆောင်ချက်များ
လှူဒါန်းမှုပမာဏမြန်မာကျပ် (သန်း)TBC၂၀၃-၁
အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသူအရေအတွက်TBC၂၀၃-၁
Supply chain
ဖြန့်ဝေသူ အရေအတွက်အရေအတွက်၂၂၀၁၀၂-၄၄
ပြည်တွင်း ဖြန့်ဝေသူ အရေအတွက်အရေအတွက်၁၆၆၁၀၂-၄၄
ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် အသုံးချမှုမြန်မာကျပ်၄၁,၀၆၉,၅၀၁,၂၂၇၂၀၄-၁
ပြည်တွင်း ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် အသုံးချမှုမြန်မာကျပ်၃၆,၇၀၅,၈၄၀,၁၃၀၂၀၄-၁
ဖြန့်ဝေသူများ အတွက် စစ်ဆေးခြင်းအရေအတွက်၇၁

KPIs ယူနစ် မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ
အချက်အလက်
SDG UNGC GRI
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
စုစုပေါင်း တန်ဖိုးမြန်မာကျပ် (သန်း)၃,၈၅၅,၇၄၉၂၀၁-၁
အပ်နှံငွေစုစုပေါင်းမြန်မာကျပ် (သန်း)၃,၅၀၉,၈၉၇၂၀၁-၁
ချေးငွေစုစုပေါင်းမြန်မာကျပ် (သန်း)၂,၁၀၇,၇၂၄၂၀၁-၁
စုစုပေါင်းဝင်ငွေမြန်မာကျပ် (သန်း)၁၅,၁၄၉၂၀၁-၁
အခွန်ဆောင် အပြီး အမြတ်ငွေမြန်မာကျပ် (သန်း)၁၁,၂၉၁၂၀၁-၁
ဘဏ္ဍာရေး
Return on equity%၅.၄၄%၂၀၁-၁
Return on assets%၀.၄%၂၀၁-၁
Cost to income ratio%၈၈.၇%၂၀၁-၁
တန်ဖိုးဖန်တီးခြင်း
Total CAPEXမြန်မာကျပ် (သန်း)၁၆၇,၈၈၄၂၀၁-၁
CAPEX related to IT/technology/dataမြန်မာကျပ် (သန်း)၅,၃၂၁၂၀၁-၁

KPIs ယူနစ် မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက်SDG UNGCGRI
ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများနှင့် ဆက်ဆံရေး
ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူ အရေအတွက်အရေအတွက်၁,၂၁၆,၄၁၀၁၀၂-၆
တိုက်ရိုက် မဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူ အရေအတွက် (through MFIs)အရေအတွက်၁၅၇,၅၄၅၁၀၂-၆
ibanking အသုံးပြုသူ အရေအတွက်အရေအတွက်၂၄၇,၃၂၇၁၀၂-၂
တာဝန်ယူမှု ရှိသော ဈေးကွက် စနစ်နှင့် ထုတ်ကုန်များ
ဈေးကွက်စနစ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများအရေအတွက်TBC၄၁၇-၁
• ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုစနစ်အရေအတွက်TBC၄၁၇-၁
• ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှုအရေအတွက်TBC၄၁၇-၁
ဈေးကွက်စနစ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ အတွက် အသုံးငွေမြန်မာကျပ် (သန်း)TBC၄၁၇-၁
• ဒီဂျစ်တယ် ငွေပေးချေမှုစနစ်မြန်မာကျပ် (သန်း)TBC၄၁၇-၁
• ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှုမြန်မာကျပ် (သန်း)TBC၄၁၇-၁

KPIsယူနစ်မတ်လ ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အချက်အလက်SDGUNGCGRI 
လိုက်နာဆောင်ရွက်ချက်များ
Code of Conduct အား ချိုးဖောက်မှု၊ တိုင်ကြားမှု အရေအတွက်အရေအတွက်၄၃၁၆၆၊ ၁၀၂၀၅-၃
Data နှင့် ပတ်သက်သည့် ချိုးဖောက်မှုများအရေအတွက်TBC၁၆၁၀၂၀၅-၃
လူမှုဝန်းကျင် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ Due Diligence မြှင့်တင်မှုအရေအတွက်TBC

ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ

Approach

Approach

ရိုးမဘဏ်၏ စီးပွားရေးပုံစံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်ဆိုင်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို နားလည်ရန်နှင့် ပြည့်မီရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Read More
Reporting

Reporting

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဏ္ဍာရေး မဟုတ်သော အစီရင်ခံမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် အောက်ပါစံနှုန်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်

Read More
Dashboard

Dashboard

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မဆိုင်သည့် အချက်အလက်များသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ အရ ဖြစ်သည်။

Read More