အဓိကကျသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ

Who we are > Governance

အဓိကကျသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ

Who we are > Governance

အဓိကကျသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ

အဓိကကျသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို စီမံခန့်ခွဲမှု
ဥပဒေရေးရာနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဥပဒေရေးရာနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကိုဆိုလိုပါသည်။စာရင်းစစ်ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ဘုတ်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် တာ၀န်ရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သော လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ အရာရှိသည် ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ၀န်ထမ်းများအား ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းများနှင့် မူဝါဒများအတိုင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေပါသည်။
လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေသည် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကြောင့် နည်းဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီမှုမရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကောင်းမွန်မှုမရှိသော လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကိုးအားထားရသော ဝန်ထမ်းများဆုံးရှုံးမှု၊ စီးပွာရေးဆက်လက်တည်ရှိမှုအတွက် ထိရောက်သော အစီအစဉ် ချမှတ်မှုများ မလုံလောက်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် လုံလောက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း နှင့် အားနည်းသော ဝန်ထမ်းရေးရာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု သို့မဟုတ် အားနည်းသော တန်ဖိုး အဆိုပြုချက်များသည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေကို အဓိကတွန်းပို့စေသော အရာများဖြစ်သည်။ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ HR ဌာနသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ်၀န်းကျင်ကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ၀န်ထမ်းများအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
ချေးငွေရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေချေးငွေရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ ဘဏ်မှချေးငွေချေးယူသူ (သို့) အခြားတစ်ဖက်မှ ၎င်းလိုက်နာရမည့် သဘောတူညီချက်ပါအတိုင်း ဖြည့်ဆည်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း (သို့) ချေးငွေ အရည် အသွေးလျော့ကျခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ဆိုလိုပါသည်။ချေးငွေရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား လေ့လာစောင့်ကြည့်၍ ချမှတ်ထားသော အဓိကကျသည့် မူဝါဒများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များ အား ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့ချေးငွေ ချေးပေးရာတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်အ‌ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့စုတစ်စု အ‌ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခု အ‌ပေါ်တွင်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များ အလိုက် လက်ခံနိုင်သောဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို အဆင့်လိုက်ခွဲခြားထားပါသည်။
ဈေးကွက်ရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဈေးကွက်ရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေသည် ဈေးကွက်အတွင်း နှုန်းထားများ (အတိုးနှုန်း၊ ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်း စသည်တို့) မတည်ငြိမ်ခြင်းကြောင့် ဘဏ်၏ ဘဏ္ဍာတိုက် နှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ငွေကြေးအရ ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုမူဝါဒကို အတည်ပြုပြီး စျေးကွက်ရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို သတ်မှတ်သည်။ ဈေးကွက်ရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအဖွဲ့သည် ဘုတ်အဖွဲ့မှခွင့်ပြုထားသော NOP ကန့်သတ်ချက်နှင့် Value-at-Risk (VaR) ကန့်သတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက်ရေးရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
နည်းပညာပိုင်းနှင့် စီမံကိန်း ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနည်းပညာနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေသည် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ (အရေးကြီး အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားမှု၊ သမာသမတ်ရှိမှုနှင့် ရရှိနိုင်မှု စသည်တို့) လုံလောက်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို ဆိုလိုသည်။ အရေးပါသော စီမံကိန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့် နည်းဗျူဟာကျသော ဦးတည်ချက်များ ပြည့်မီရန်အတွက် လိုအပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြောင်းလဲခြင်း သည်လည်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေတွင် ပါဝင်သည်။ရိုးမဘဏ်သည် ဝယ်ယူအားပေးသူများ၏ အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အင်တာနက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိသည်။ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ အမှုဆောင်အရာရှိသည် ဒီဂျစ်တယ် ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာ ဖြစ်မြောက်ရေးကို အဓိက တာဝန်ယူထားသည်။
ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ ရိုးမဘဏ်အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တိုးမြှင့်ရန် ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း၊ depositor များကို ပြန်လည်ပေးဆပ် ရန်နှင့် အခြားပေးရန်ရှိသည်များကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် မလုံလောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။Asset liability management (ALM) မူဝါဒကိုဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ  ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ရိုးမဘဏ်သာမက မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းမဆို သက်‌ရောက်နိုင်သည့် ငွေဖြစ်လွယ်မှုရေးရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအားဖြေရင်းရန် ငွေဖြစ်လွယ်မှုရေးရာ ကန့်သတ်ချက်များ ထားရှိခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်များ (Contingent Funding Plan)လည်း ပြင်ဆင်ထားပါသည်။  ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၏ ခွင့်ပြုထားသော ALM မူဝါဒရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် CBM မှ လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီအောင် အထူးသတိပြု  စောင့်ကြည့် လေ့လာလျက်ရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ မဟာဗျူဟာရေးရာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးမှု၊ ဥပဒေ၊ နည်းပညာ၊ ရောင်းချသူ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု၊ ကျင့်ဝတ်၊ မှားယွင်းစွာပြောဆိုရောင်းချမှု၊ ချေးငွေတာဝန်ခံမှု၊ လိမ်လည်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်မအောင်မြင်မှု စသည်တို့ပါဝင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအမျိုးအစားများစွာပါဝင်ပါသည်။ကြီးမားသောဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် လိုအပ်သော အကြောင်းအားလျော်စွာ ချင့်ချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းနှင့်  ဘဏ်၏သိရှိပြီး လက်ခံနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ သတ်မှတ်ချက်များအတွင်းတွင် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို မျှတစွာ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ လက်ရှိစီးပွားရေးမိတ်ဖက်များအား ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်အသစ်များ ရှာဖွေလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်များ ဆက်လက်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရာတို့တွင် ရိုးမဘဏ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးရွားစွာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော ရှယ်ယာဝင်များ၏ အနုတ် လက္ခဏာဆောင်သော အမြင်များမှ တစ်ဆင့် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကိုဆိုလိုပါသည်။ရိုးမဘဏ်၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအား အခါအားလျော်စွာ အတည်ပြုပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဝန်ထမ်းအသစ်များအားလုံးသည် ၎င်းတို့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနှင့် သူတို့၏တာဝန်များကို နားလည်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသော စီမံကိန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာအရာရှိသည် ရိုးမဘဏ်မှ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးပေါ်လစီနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်မှုရှိမရှိကို သေချာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
မတည်ငွေရင်း ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမတည်ငွေရင်းဆုံးရှုံးနိုင်ခြေဆိုသည်မှာ အာဏာပိုင်များ (သို့မဟုတ်) အခြားသော အဓိကစီးပွားရေး သက်ဆိုင်သူများ (ရှယ်ယာဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဘဏ်၌ငွေအပ်နှံသူများ စသည်)က ဘဏ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများနှင့် ဘဏ်အနေဖြင့် လက်ခံနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ (Risk Appetite) ရှိမှုတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည့် အရင်းငွေပမာဏကို ရိုးမဘဏ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို ဆိုလိုပါသည်။ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဘဏ်၏မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပေးရန်တာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသည် မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုအခြေအနေများကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်းနှင့် အနည်းဆုံးထားရှိရန် သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏထက် လုံလောက်သော အရင်းအနှီး ထားရှိနိုင်ခြင်းများကို သေချာစေရန်အတွက် ၎င်း၏ပေးရန်တာဝန်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို စောင့်ကြည့်သည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအတွက် လုံလောက်သော မတည်ငွေရင်းလုံလောက်မှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် နှစ်စဉ် Stress Testing ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
လူမှုရေးနှင့်ပတ်၀န်းကျင် ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများသုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသကဲ့သို့ တာဝန်ယူရမည်။  ၎င်းတို့သည်လူတို့နှင့်/ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် တာ၀န်ရှိသည်။ရိုးမဘဏ်သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက် စီမံကိန်းများ၏နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးပေါ်လစီကို သတ်မှတ်ထားသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာထားသော စွန့်စားရမှုများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကဲ့သို့သောရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဘဏ်သည် မူဝါဒ ပုဒ်မ ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းကဏ္ဍအသီးသီး အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု / ထောက်ပံ့မှု ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ

Approach and governance

Approach and governance

ရိုးမဘဏ်၏ Risk Philosophy (ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအပေါ်ခံယူချက်) သည် ကျင့်ဝတ်မှန်ကန် ရိုးမဘဏ် “The Responsible Bank” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကို အခြေခံ၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Read More